Advokátska kancelária má bohaté skúsenosti a špecializuje sa najmä nasledovné právne oblasti a druhy klientskych vecí:

Správa a súdne vymáhanie pohľadávok

Advokátska kancelária je personálne aj materiálne vybavená na operatívne vymáhanie väčšieho množstva pohľadávok vrátane vhodného priestorového, administratívneho a softwarového vybavenia. Starostlivosť advokátskej kancelárie uchádzača pri vymáhaní pohľadávok predstavuje komplexný servis riešenia pohľadávky, a to:

  • riešenie v mimosúdnej fáze – zastupovanie na rokovaniach s dlžníkmi, príprava predžalobných výziev, uznaní záväzku, splátkových  kalendárov, zmlúv o postúpení pohľadávky a podobne.
  • súdne vymáhanie  -  príprava návrhov na vydanie platobného rozkazu, žalôb, vyjadrení k odporom, príprava odvolaní, zastupovanie na súdnych pojednávaniach a podobne,
  • zastupovanie klienta v rámci exekučných, konkurzných, reštrukturalizačných a dedičských konaní.

Súčasťou vymáhania a správy pohľadávok je vedenie evidencie jednotlivých konaní, z ktorej je zrejmý aktuálny stav konania a chronológia predchádzajúceho postupu vo veci. Súhrnné správy o stave konania sú predkladané klientovi v čase a spôsobom zodpovedajúcim jeho požiadavkám.

Právo obchodných spoločností

Činnosť advokátskej kancelárie v tejto oblasti zahŕňa najmä zakladanie obchodných spoločností, organizáciu valných zhromaždení, zmeny v orgánoch spoločností, zvyšovanie a znižovanie základného imania, likvidáciu spoločností, prípravu akcionárskych dohôd a podobne.

Právne poradenstvo týkajúce sa nehnuteľností a developerských projektov

Due diligence nehnuteľností, prevody nehnuteľností, zriaďovanie záložných práv a vecných bremien, nájmy pozemkov, budov, nebytových priestorov.

Akvizície

Právny audit a analýza rizík, asistencia pri rokovaniach, príprava zmluvnej dokumentácie.

Cenné papiere

Emisie a prevody akcií, zmenkové právo.

Pracovné právo

Príprava pracovných zmlúv, manažérskych zmlúv a komplexnej pracovnoprávnej dokumentácie, právna podpora zamestnávateľov pri ukončovaní pracovných pomerov, zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch.