Zakladajúcimi členmi advokátskej kancelárie sú Mgr. Miroslav Rybánsky, advokát a JUDr. Attila Nagy, ktorý vykonáva advokáciu prostredníctvom obchodnej spoločnosti Advokátska kancelária JUDr. Attila Nagy, s.r.o. Pracovná skupina advokátskej kancelárie sa v súčasnej dobe skladá z dvoch advokátov, dvoch advokátskych koncipientov a jednej asistentky. V prípade potreby sa tím advokátskej kancelárie rozširuje o ďalších spolupracujúcich advokátov podieľajúcich sa na činnostiach kancelárie.

Mgr. Miroslav Rybánsky, advokát

Mgr. Miroslav Rybánsky, advokát, sa narodil v roku 1977 v Bratislave. Po absolvovaní Právnickej fakulty UK pôsobil ako advokátsky koncipient a neskôr ako asociovaný advokát v renomovanej advokátskej kancelárií. Mgr. Miroslav Rybánsky pôsobil ako člen alebo vedúci právneho tímu pri viacerých významných projektoch a due diligence, pričom poskytoval s nimi spojené právne služby pre orgány štátnej správy, banky, finančné inštitúcie a iné významné obchodné spoločnosti. Má taktiež bohaté skúsenosti s agendou leasingových zmlúv a so zastupovaním klientov pred súdmi a iným orgánmi verejnej správy. V oblasti práva nehnuteľnosti Mgr. Miroslav Rybánsky poskytoval právne poradenstvo v oblasti due diligence nehnuteľnosti, kúpy pozemkov, vypracovanie nájomných zmlúv a podobne.

JUDr. Attila Nagy, advokát

Právnickú fakultu UK v Bratislave ukončil v roku 2005. Po ukončení štúdia pôsobil ako advokátsky koncipient etablovanej advokátskej kancelárie. Počas svojej praxe sa venoval najmä právnemu poradenstvu v oblasti nehnuteľností, pracovného a občianskeho práva ako aj právu obchodných spoločností. V roku 2007 absolvoval rigoróznu skúšku. Od roku 2009 pôsobí ako advokát a venuje sa oblasti najmä obchodného a občianskeho práva, a poskytuje komplexné právne poradenstvo svojim firemným klientom. Právne poradenstvo poskytuje na vysokej úrovni aj v nemeckom a maďarskom jazyku.

Mgr. Viktória Országhová, advokátsky koncipient

V júni 2010 úspešne ukončila štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Od januára 2011 pôsobí v advokátskej kancelárii ako advokátska koncipientka. Zameriava sa najmä na oblasť občianskeho, obchodného, pracovného práva a vymáhania pohľadávok. Ovláda anglický jazyk.

Mgr. Lucia Smolenová, advokátsky koncipient

Pracuje v advokátskej kancelárii ako advokátsky koncipient, je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde ukončila štúdium v roku 2013. Ovláda nemecký a anglický jazyk.